ศึกษาถึงหลักการและขั้นตอนของการประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน การประเมินมูลค่าของที่ดิน การคํานวณราคาต้นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ วิธีการสํารวจปริมาณ วิธีคิดแทนค่าเป็นหน่วยและวิธีเปรียบเทียบต่อหน่วย คํานิยามและวิธีการคํานวณ ค่าเสือมราคาของสิ่งปลูกสร้าง ข้อพิจารณาในการประยุกต์ใช้วิธีต้นทุนกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินที่แตกต่างกัน