ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม และวงจรเชิงลำดับขั้นสูง การใช้ภาษา วีเอชดีแอล ในการออกแบบวงจรดิจิตอล วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาลอก และอนาลอกเป็นดิจิตอล

ตาโต