การออกแบบ  ผลิตงานประดิษฐ์ให้สุนทรียภาพและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้