ศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า  ทั้งวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ ระบบไฟฟ้าแรงดันตำที่ใช้ในการไฟฟ้า  อุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฟฟ้า หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้า การทำงานของเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น การทำงานของวงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น