ศึกษาโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของธัญพืช นม เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และ อื่นๆ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร การเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิตและการบรรจุภัณฑ์