ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน สารประกอบกรดอินทรีย์และอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ สารประกอบเอมีน และสารชีวโมเลกุล