ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมแลตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด เบส แลเกลือ เคมีนิวเครียร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์