ศึกษาเกี่ยวกับโพรโตคอลและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ตามแบบจำลองมาตรฐาน OSI เช่น สัญญาณและรหัสที่ใช้ในการสื่อสาร สื่อที่ใช้ส่งผ่านข้อมูล กรรมวิธีในการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นตอนการรับส่งสัญญาณ โพรโตคอลที่ใช้ควบคุมการส่งข้อมูล โครงข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ตลอดจนการฝึกทดลองและปฏิบัติการต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์โครงข่ายในแบบต่างๆ