อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

พันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล
ไฮบริไดเซชั่นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ
 การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น เฮไลด์
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์เอมีน และสารชีวโมเลกุล พร้อมการทดลองในห้องปฏิบัติการศึกษาหลักการจัดตั้งร้าน และดำเนินธุรกิจเรื่องเสื้อผ้า ออกแบบ และตัดเย็บสำหรับลูกค้า การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ฝึกทักษะการดำเนินการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่องานการค้า