ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การตกแต่งและการบรรจุภัณฑ์ ฉลากบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน โอกาสและขนาดสัดส่วนมาตรฐานสากลที่ใช้ในการส่งออก