ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และความต้องการของมนุษย์ การพัฒนาตนเอง เพื่อมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของสังคมวิทยาพื้นฐาน ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม บทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความสำคัญของประชากร และสภาพชุมชนในแง่ของมนุษยนิเวษวิทยา ตลอดจนปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตและการทำงานของบุคคล การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง ธรรมะกับการสร้างคุณภาพชีวิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับชีวิตและสังคม และการปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม ศึกษาเทคนิคการครองใจคน และการสร้างผลิตผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกฎหมายแพ่ง ทะเบียนราษฎร์ การรับราชการทหาร กฎหมายพาณิชย์ ว่าด้วย เอกเทศสัญญา กฎหมายอาญา การประกันตัวในคดีอาญาชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นศาล การตีความกฎหมาย การบังคับใช้ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพด้านต่างๆ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และอายุความ
กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และวิวัฒนาการของขบวนการแรงงานไทย และของต่างประเทศ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การพิพาทแรงงาน ข้อต่อรองในสภาพการจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน และวิธีพิจารณาของศาลแรงงาน
การเมืองกับการปกครองของไทย
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการปกครองของไทย สถาบัน และกระบวนการทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่ รัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ กระบวนการนิติบัญญัติ การเลือกตั้ง ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาสำคัญทางการเมืองการปกครอง

สังคมกับการปกครอง
ความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิด วิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นประชาธิปไตย


ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง มารยาท บุคลิกถาพทีพัฒนาสมบูรณ์ 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบสังคมเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ การกำหนดราคา ตลาด ทรัพยากรมนุษย์และสถาบันทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดจากการพัฒนา ตลอดจนการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมและเศรษฐกิจ
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน