ศึกษาแนวคิดการบริการ  ความหมายของการบริการ  ความสำคัญของการบริการ  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  กลยุทธ์การบริการ  การประเมินคุณภาพการบริการ

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจ  หลักการโฆษณา  หลักการประชาสัมพันธ์และการใช้

สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม