ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในวิชาชีพเทคโนโลยีด้านต่างๆ
 

ศึกษาและปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
การแบ่งเซลล์ การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ สารอาหารและเอนไซม์
เนื้อเยื่อและโครงสร้างพืช เนื้อเยื่อและโครงสร้างสัตว์
การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และพันธุศาสตร์


ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อการท่องเที่ยว หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  กลไกของสิ่งมีชีวิต  เนื้อเยื่อและโครงสร้างพืช  เนื้อเยื่อและ

 โครงสร้างสัตว์  การจำแนกสิ่งมีชีวิต  นิเวศวิทยา  และหลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต