ศึกษาเกี่ยวกับ วัฎจักรกำลังก๊าซ วัฎจักรกำลังไอ วัฎจักรย้อนกลับ การใช้สารตัวกลางในวัฎจักรต่างๆ สมการสภาวะก๊าซที่เป็นจริง แผนภูมิอากาศ หลักการปรับอากาศ หลักการเบื้องต้นของการเผาไหม้เชื้อเพลิง หลักการทำงานของหัวฉีด

ศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล การวางแผนการตรวจซ่อม การควบคุม ความปลอดภัยในการทำการซ่อมเครื่องจักรกล การประเมินผลการบำรุงรักษา

ศึกษาหลักการของกลไกและข้อต่อ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกลไก การส่งผ่านการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่งของเครื่องจักรกล ชุดลูกเบี้ยว ชุดเฟืองทดและกลไกในเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงสถิตและแรงเฉื่อยในเครื่องจักรกล การสมดุลของมวลซึ่งมีการหมุนและเคลื่อนที่กลับไปกลับมา

ศึกษาถึงพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล และขอบข่ายขั้นตอนการออกแบบ การเลือกวัสดุมาใช้งานให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกล ทฤษฎีและหลักการออกแบบเบื้องต้น ความเค้นผสม และทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล การออกแบบสำหรับการแตกร้าวเนื่องจากความล้า การออกแบบรอยต่อด้วยหมุดย้ำ สลักเกลียวลิ่ม และสลักเกลียวยึด สปริง เพลา ดัปปลิ้ง และสกรูส่งกำลัง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในงานเขียนแบบ และออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล การสร้างชิ้นงานแบบสองมิติและสามมิติ การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน การเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ การเขียนภาพแยกชิ้น โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย