อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

ศึกษาวิวัฒนาการงานหล่อโลหะ กระบวนการหล่อโลหะ การสร้างโพรงแบบหล่อ ประเภทต่างๆ โพรงแบบหล่อทรายชนิดต่างๆ เตาหล่อหลอมโลหะ ระบบช่องทางเดินนำโลหะ  ทฤษฎีและหลักการการแข็งตัวของโลหะ ระบบป้อนเติมนำโลหะ กระสวนงานหล่อ กล่องไส้แบบและไส้แบบ  ข้อบกพร่องในงานหล่อโลหะ

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
วิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2