วิชา Camtasia


ศึกษาสารประกอบเคมีหรือธาตุที่ได้จากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ
ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันและแก๊สธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ
กันทฤษฎีการวิเคราะห์สารอนินทรีย์ทั้งทางด้านคุณภาพวิเคราะห์และด้านปริมาณวิเคราะห์
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะทำการวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิเคราะห์
กรรมวิธีเบื้องต้น และเทคนิคพื้นฐานในงานวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณโดยวิธีไตตริเมตริก
วิธีแกรวิเมตริก วิธีทาง สเปกโทรสโกปี และวิธีทางโครมาโทกราฟฟี

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทั่วไปทางวิศวกรรมเคมี
การคำนวณปริมาณมวลสารสัมพันธ์ของปฏิกิริยาเคมี การแก้สมการดุลมวล
การไหลผ่านและการปล่อยออก การใช้ข้อมูลทางเคมี ข้อมูลสมดุลวัฏภาค ข้อมูลทางกายภาพ
และข้อมูลทางเทอร์โมไดนามิคส์ในการดุลพลังงาน กรณีศึกษาของการดุลมวลและพลังงานในกระบวนการผลิตแบบต่างๆ

ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล ไฮบริไดเซชันของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การอ่านชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารประกอบแอลิฟาติกและแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลและอริลเฮไรด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์และอีพอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ เอมีนและเกลือไดอะโซเนียม

ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการและแนวทางในการจัดการของเสีย การลดปริมาณของเสียและการนำกลับไปใช้ใหม่ ตัวอย่างศึกษาการป้องกันมลภาวะในอุตสาหกรรมที่สำคัญ กฎหมายควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม แหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของนำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและวิธีบำบัด แหล่งกำเนิดของมลพิษอากาศ วิธีการควบคุมอนุภาคและแก๊ส ส่วนประกอบของกากของแข็งและของเสียอันตราย และวิธีกำจัด

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการ การพิจารณาถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานในโรงงานที่ออกแบบ การออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางเคมี และงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี เช่น การเลือกและการออกแบบกระบวนการเคมี การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อการประหยัดพลังงาน การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษากระบวนการต้นแบบของกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ อาหาร เชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น การชมโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาเกี่ยวกับพันธะเคมี โครงสร้างโมเลกุล การอ่านชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ สารประกอบแอลิแฟติกและแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลและแอลริลเฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์และอิพอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโตน กรดอินทรีย์และอนุพันธ์ เอมีน ระบบในปฏิกิริยาเคมี กฎของเฟส สมดุลระหว่างเฟส  ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหเคมี ฟังก์ชันทางอุณหพลวัต และปฏิกิริยาอันดับต่างๆ