อังกฤษเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่ อาเซียน

Creative English Toward ASEAN 

ความสำคัญของระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบสนับสนุนการทำงานขององค์กร ความสามารถของระบบ EIS

การเรียนการสอนเพื่อนการเรียนรู้  ที่หลากหลาย

k
การจัดการความรู้(KM Action Plan) เรื่อง ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สื่อการสอน/สื่อการบรรยายที่เน้นผู้รับบริการทางวิชาการเป็นสำคัญ)