แนะนำให้รู้จักการบำรุงรักษาแบบป้องกัน และหลักการบำรุงรักษาในโรงงาน การวางแผนและพิกัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึงการสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ   เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา  สาเหตุของการสึกหรอการกัดกร่อน และจุดอ่อนของเครื่องจักร  การบำรุงรักษาเครื่องกลไกทั้งแบบเคลื่อนไหวกลับไปกลับมา และการเคลื่อนไหวแบบข้อต่อ ก้านต่อ และการป้องกันการสั่นสะเทือน  

 


วิศวกรรมโรงต้นกำลัง

หลักเบื้องต้นของการถ่ายโอนความร้อน การนำ การพา
และการแผ่รังสี การนำความร้อน แบบสถานะคงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ
การนำความร้อนแบบสถานะไม่คงที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ เทคนิคผล
เฉลยเชิงตัวเลขและเชิงกราฟิก การพาความร้อนแบบธรรมชาติ การพาความร้อนแบบบังคับ
การถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน,
การเดือดและการควบแน่น
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรง และผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ และการวิเคราะห์สมดุล การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วนของโครงสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วง และจุดเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ