คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักร กลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ
ตัวแปรแบบต่าง ๆ   การใช้เครื่องหมาย
ทางคณิตศาสตร์   การใช้เครื่องหมายทางตรรกะ  การเปรียบเทียบข้อมูล 
การออกแบบอัลกอริทึ่ม  ตัวแปรชุด  โครงสร้างข้อมูล  แฟ้มข้อมูล

 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้าได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า