รูปแบบเทคนิคการนำเสนอ การเลือกรูปแบบ การเตรียมความพร้อม การประเมินผล โดยมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ ในการนำเสนอผลงาน

พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบแฟชั่น
การวาดลวดลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้สีในงานออกแบบแฟชั่นและการวาดหุ่นแฟชั่นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเสนองาน รูปแบบของการนำเสนอ การเตรียมความพร้อม เทคนิควิธีการนำเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ และการประเมินผล