การทดสอบความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษารายวิชาด้านเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เช่น เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ (ความร้อน แสง กลศาสตร์) คณิตศาสตร์ รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และโภชนาการบุคคล โภชนบำบัด เพื่อการรู้จักตัวเอง (สำหรับนักศึกษา) การรู้จักนักศึกษา (สำหรับอาจารย์)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์และไข่ การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า คุณภาพเนื้อสัตว์ การเก็บรักษา การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ได้แก่ ยีสต์  ราและแคทีเรีย  ลักษณะรูปร่าง  โครงสร้าง  เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อ