ศึกษามาตรฐานการเขียนและการอ่านแบบก่อสร้าง การใช้มาตรส่วนและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้าง และเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานระบบปรับอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาก่อสร้าง เวลาในการก่อสร้าง

ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ดินและเศรษฐศาสตร์เมือง
แบบจำลองของการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการพัฒนาเมือง
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณลักษณะทางการตลาด
หลักการของค่าเข่าที่ดินและผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินในแง่ของการคุ้มทุน
ความเกี่ยวข้องกับการประเมินค่าทรัพย์สิน
หุ่นจำลองภูมิศาสตร์ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและเครื่องชี้วัดที่สำคัญ
วิธีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการนำเสนอ


ศึกษานิยามของทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปแบบแตกต่างจากอาคารทั่วไป
หลักการของการทดแทนทางเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะ
ได้แก่สถานีบริการน้ำมัน
สนามกอล์ฟ โรงพยาบาล
สัมปทานเหมืองแร่ โรงแรมตามมาตรฐานสากล
รัฐวิสาหกิจ การสาธารณูปโภค
การควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร
เป็นต้น


ศึกษาในเรื่องคุณลักษณะของการให้ บริการ ในวิชาชีพประเมินราคาที่แตกต่างไปจากงานบริการอื่น ๆ ทั้งในแง่มุมของการใช้ระบบสารสนเทศ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การวางแผนการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า การศึกษาในวิชานี้ยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและวางแผนบุคลากร ในการให้บริการตามสายวิชาชีพ วิธีการนำเสนอให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดการจ้างงานจากลูกค้า รวมทั้งการควบคุมเอกสารในการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ และปัญหาในการบริหารงานเพื่อการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงจรรยาบรรณในงานอาชีพdef

ศึกษาถึงหลักการและขั้นตอนของการประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีต้นทุน การประเมินมูลค่าของที่ดิน การคํานวณราคาต้นทุนทดแทนใหม่ของสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ วิธีการสํารวจปริมาณ วิธีคิดแทนค่าเป็นหน่วยและวิธีเปรียบเทียบต่อหน่วย คํานิยามและวิธีการคํานวณ ค่าเสือมราคาของสิ่งปลูกสร้าง ข้อพิจารณาในการประยุกต์ใช้วิธีต้นทุนกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการประเมินราคาทรัพย์สินที่แตกต่างกัน