ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ  ขอบเขต  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงิน  รูปแบบของธุรกิจและการภาษีอากร  การวิเคราะห์  การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน  หลักเกณฑ์การบริหารทุนหมุนเวียน งบลงทุน   โครงสร้างทางการเงิน และ  วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ

การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับความหมายและหลักการบริหารจัดการสินเชื่อ

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน ราคาดุลยภาพ  ความยืดหยุ่น ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน  รายรับและกำไรจากการผลิต  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์และตลาดปัจจัยการผลิต 

อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน  การจัดหาเงินทุน และการตัดสินใจลงทุน

วิชานี้ต้องศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทางการเงิน การวางแผน การควบคุมและตัดสินใจลงทุน