บทเรียนออนไลน์เรื่อง โครงสร้างอะตอมเเละตารางธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักเคมี Principle of Chemistry รหัสวิชา 2110101
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน

หลักการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินจากแฟ้มสะสมผลงานรวม ทั้งการประเมินภาคปฏิบัติและนำผลการประเมินไปในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ เคมีนิวเคลียร์

...การประยุกต์ใช้วิชาเคมีในอุตสาหกรรมต่างๆ

การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ศึกษาเกี่ยวโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ คุณสมบัติของธาตุเรพีเซนเตทีฟ ธาตุทรานสิชัน พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี สมดุลไอออนที่ละลายน้ำ จลนศาสตร์เคมีศึกษาองค์ประกอบของเซลล์ สมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก กระบวนการเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ การควบคุมกระบวนการเมทาบอลิซึมและการควบคุมทางพันธุกรรม

ศึกษาสารประกอบอินทรีย์ที่เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ สารประกอบอัลดีไฮด์และคีโตน สารประกอบกรดอินทรีย์และอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์ สารประกอบเอมีน และสารชีวโมเลกุล


ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมแลตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด เบส แลเกลือ เคมีนิวเครียร์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์